ساتو، هیدکازو

نام داده شده: 英一 نام خانوادگی: 佐藤 تولد: نامعلوم سایت اینترنتی: موارد مورد علاقه اعضا: 2 بیشتر: قبلا برای گونزو کار می کرد. در حال حاضر برای Satelight کار می کند

نام داده شده: 英一
نام خانوادگی: 佐藤
تولد: نامعلوم
قبلا برای گونزو کار می کرد. در حال حاضر برای Satelight کار می کند

No posts founded for this Actor/Actress or Director