اونوما، شین

ابتدا در OfficeAO شروع به کار کرد و در آنجا به عنوان انیماتور کار کرد. در سال 2004 به SHAFT پیوست و در آنجا مرد دست راست آکیوکی شینبو شد. در سال 2007، او اولین کارگردانی خود را با “Ef A Tale Of Memories” انجام داد. در سال 2010، او SHAFT را ترک کرد و به SILVER LINK پیوست. اولین انیمیشنی که او در SILVER LINK کارگردانی کرد. “باکا برای تست” بود، و او به برجسته ترین کارگردان در SILVER LINK تبدیل شد، که اغلب به عنوان کارگردان یا کارگردان اصلی اکثر آثاری که تولید می کنند، خدمت می کند.

No posts founded for this Actor/Actress or Director