تاکوچی، شونسوکه

علیرغم جوانی، صدای بسیار عمیقی دارد. این اغلب منجر به این می شود که او به عنوان شخصیت هایی بسیار مسن تر از او انتخاب شود. خانواده او با موسیقی آوازی، به ویژه با اپرا مرتبط هستند

No posts founded for this Actor/Actress or Director