شیبویا، ساتوی

شیبویا ساتوی

نام داده شده: 慧
نام خانوادگی: 渋谷
محل تولد: استان سایتاما، ژاپن
سرگرمی: گشت و گذار در چشمه های آب گرم
مهارت ویژه: کندو

No posts founded for this Actor/Actress or Director