کووهارا، یوکی

یوکی کوواهارا

گروه خونی: O
محل تولد: استان ناکازاکی، ژاپن

یوکی کوواهارا در سال 2012 وارد مدرسه آموزشی Mausu Promotion شد و در سال 2014 به این آژانس وابسته شد. او قبل از شروع به کار در Haitai Nanafa در سال 2012 در چندین برنامه رادیویی شرکت کرد

No posts founded for this Actor/Actress or Director